Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Email » Hướng dẫn cài đặt Mail server trên linux (Set Up Postfix MTA and IMAP/POP3)

Hướng dẫn cài đặt Mail server trên linux (Set Up Postfix MTA and IMAP/POP3)

Bài viết này, BKNS xin hướng dẫn các bạn triển khai mail server đơn giản trên hệ điều hành linux (cụ thể là Centos 7) và hoàn toàn miễn phí. Trên nền tảng linux ta có 2 ứng dụng mã nguồn mở nổi tiếng đó là Postfix và Dovecot.

  • Postfix dùng để thiết lập dịch vụ gửi mail đến các MDA. Postfix được gọi là một MTA – Mail Transfer Agents và nó sử dụng giao thức SMTP với cổng 25 truyền thống để gửi email.
  • Dovecot dùng để thiết lập một dịch vụ nhận và chuyển tiếp mail đến từng mail box, nó là một MDA – Mail Delivery Agent. Dịch vụ này chạy với các giao thức IMAP, POP3 trên cổng 143 và cổng 110.

1. Cài đặt và cấu hình Postfix 

Chạy lệnh bên dưới để cài đặt gói:

# yum -y install postfix

Chỉnh sửa file config postfix: /etc/postfix/main.cf

# vi /etc/postfix/main.cf

Di chuyển đến cuối file và thêm các dòng lệnh sau:

myhostname = mail.yourdomain.com #thay bằng tên miền của bạn
mydomain = yourdomain.com #thay bằng tên miền của bạn
myorigin = $myhostname
myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
  • Cấu hình  SASL cho Postfix

Chạy lệnh bên dưới để cài đặt gói:

# yum -y install cyrus-sasl

Chỉnh sửa file config postfix: /etc/postfix/main.cf

# vi /etc/postfix/main.cf
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,reject_unauth_destination
smtpd_sasl_security_options = noanonymous
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth

Khởi động và cho phép dịch vụ chạy:

# systemctl restart postfix
# systemctl enable postfix
  • Cấu hình firewallD cho phép dịch vụ SMTP
# firewall-cmd --permanent --add-service=smtp
# firewall-cmd --reload

Kiểm tra xem port 25 đã được chạy hay chưa.  Sử dụng lệnh sau:

# sudo lsof -i:25
Trạng thái port (Listen) là port đang hoạt động
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
exim 826 mail 4u IPv4 15958 0t0 TCP *:smtp (LISTEN)

2. Cài đặt Dovecot IMAP và POP3 Server

  • Cài đặt gói dịch vụ Devecot
# yum -y install dovecot
  • Cấu hình Devecot

cho phép giao thức và daemon service chạy trên Devecot

Sửa cấu hình trong đường dẫn /etc/dovecot/dovecot.conf

# vi /etc/dovecot/dovecot.conf

Tìm và sửa dòng lệnh sau thành:

protocols = imap imaps pop3 pop3s

Cho phép và khởi động dịch vụ:

# systemctl start dovecot
# systemctl enable dovecot

Thực hiện cấu hình cho phép dịch vụ trên tường lửa:

# firewall-cmd --permanent --add-port=110/tcp
success
# firewall-cmd --permanent --add-port=143/tcp
success
# firewall-cmd --permanent --add-port=995/tcp
success
# firewall-cmd --permanent --add-port=993/tcp
success
# firewall-cmd --reload

3. Kiểm tra email

Kiểm tra bằng cách gửi 1 email xem đã thành công hay chưa. (ví dụ ở đây gửi 1 email đến tài khoản gmail cá nhân)

echo "test mail" | mail -s "check mail" abc@gmail.com

Những email này có thể bị rơi vào Spam, vì vậy các bạn có thể kiểm tra chúng ở thư mục rác hoặc spam. 

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Linh BKNS

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.