Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Một số lỗi thường gặp trong quá trình biên dịch PHP

Một số lỗi thường gặp trong quá trình biên dịch PHP

      Trong quá trình quản lý và sử dụng VPS Linux thì các thao tác đối với PHP là khá nhạy cảm, và hay phát sinh sự cố trong quá trình thực thi các dịch vụ trên máy chủ. Và bài viết này BKNS đề cập đến một số lỗi PHP thường gặp nhất trong quá trình xử lý PHP trên máy chủ, BKNS sẽ ví dụ trên hệ điều hành CentOS 7 nhé.

 • Error 1
checking for BZip2 support… yeschecking for BZip2 in default path… not foundconfigure: error: Please reinstall the BZip2 distribution

    Fix

yum install bzip2-devel
 • Error 2
checking for cURL support… yeschecking if we should use cURL for url streams… nochecking for cURL in default path… not foundconfigure: error: Please reinstall the libcurl distribution -easy.h should be in /include/curl/

    Fix

yum install curl-devel
 • Error 3
checking for fabsf… yeschecking for floorf… yesconfigure: error: jpeglib.h not found.
checking for fabsf… yeschecking for floorf… yeschecking for jpeg_read_header in -ljpeg… yesconfigure: error: png.h not found.
    Fix
yum install libpng-devel
 • Error 4
checking for curl_multi_strerror in -lcurl… yeschecking for QDBM support… nochecking for GDBM support… nochecking for NDBM support… noconfigure: error: DBA: Could not find necessary header file(s).
    Fix
yum install db4-devel
 • Error 5
checking for png_write_image in -lpng… yesIf configure fails try –with-xpm-dir=
configure: error: freetype.h not found.
    Fix
Fix: Reconfigure your PHP with the following option.–with-xpm-dir=/usr
 • Error 6
checking for png_write_image in -lpng… yesconfigure: error: libXpm.(a|so) not found.
    Fix
yum install libXpm-devel
 • Error 7
checking for bind_textdomain_codeset in -lc… yeschecking for GNU MP support… yesconfigure: error: Unable to locate gmp.h
    Fix
yum install gmp-devel
 • Error 8:
checking for utf8_mime2text signature… newchecking for U8T_DECOMPOSE…configure: error: utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log for additional information.
    Fix
yum install libc-client-devel
 • Error 9
checking for LDAP support… yes, sharedchecking for LDAP Cyrus SASL support… yesconfigure: error: Cannot find ldap.h
Fix
yum install openldap-devel
 • Error 10
checking for mysql_set_character_set in -lmysqlclient… yeschecking for mysql_stmt_next_result in -lmysqlclient… nochecking for Oracle Database OCI8 support… nochecking for unixODBC support… configure: error: ODBC header file ‘/usr/include/sqlext.h’ not found!
    Fix
yum install unixODBC-devel
 • Error 11
checking for PostgreSQL support for PDO… yes, sharedchecking for pg_config… not foundconfigure: error: Cannot find libpq-fe.h. Please specify correct PostgreSQL installation path
    Fix
yum install postgresql-devel
 • Error 12
checking for sqlite 3 support for PDO… yes, sharedchecking for PDO includes… (cached) /usr/local/src/php-5.3.7/extchecking for sqlite3 files in default path… not foundconfigure: error: Please reinstall the sqlite3 distribution
    Fix
yum install sqlite-devel
 • Error 13
checking for utsname.domainname… yeschecking for PSPELL support… yesconfigure: error: Cannot find pspell
    Fix
yum install aspell-devel
 • Error 14
checking whether to enable UCD SNMP hack… yeschecking for default_store.h… no
checking for kstat_read in -lkstat… nochecking for snmp_parse_oid in -lsnmp… nochecking for init_snmp in -lsnmp… noconfigure: error: SNMP sanity check failed. Please check config.log for more information.
    Fix
yum install net-snmp-devel
 • Error 15
checking whether to enable XMLWriter support… yes, sharedchecking for xml2-config path… (cached) /usr/bin/xml2-configchecking whether libxml build works… (cached) yeschecking for XSL support… yes, sharedconfigure: error: xslt-config not found. Please reinstall the libxslt >= 1.1.0 distribution
    Fix
yum install libxslt-devel
 • Error 16
configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.
    Fix
yum install libxml2-devel
 • Error 17
checking for PCRE headers location… configure: error: Could not find pcre.h in /usr
    Fix
yum install pcre-devel
 • Error 18
libtool: link: cannot find the library `/usr/lib/libidn.la’ or unhandled argument `/usr/lib/libidn.la’make: *** [sapi/cgi/php-cgi] Error 1
    Fix
cd /usr/src/wget http://ftp.gnu.org/gnu/libidn/libidn-1.26.tar.gztar -zvxf libidn-1.26.tar.gzcd libidn-1.26./configuremakemake installln -s /usr/local/lib/libidn.la /usr/lib/libidn.la
 • Error 19
libtool: link: `/usr/lib/libxml2.la’ is not a valid libtool archivemake: *** [ext/xsl/xsl.la] Error 1
    Fix
cd /usr/src/wget ftp://xmlsoft.org/libxml2/libxml2-2.7.3.tar.gztar -zvxf libxml2-2.7.3.tar.gzcd libxml2-2.7.3./configure –prefix=/usrmakemake install
 • Error 20
configure: error: Your t1lib distribution is not installed correctly. Please reinstall it.
    Fix
yum install t1lib-devel.x86_64
 • Error 21
configure: error: mcrypt.h not found. Please reinstall libmcrypt.
    Fix
yum install libmcrypt-devel.x86_64
 • Error 22
configure: error: Cannot find libtidy

    Fix

yum install libtidy libtidy-devel
Hào Phạm – Bộ phận kỹ thuật!

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.