Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Install Nginx, MySQL, PHP v7 (LEMP) Stack on CentOS 7

Install Nginx, MySQL, PHP v7 (LEMP) Stack on CentOS 7

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách cài đặt lemp stack trên máy chủ CentOS 7. Đây là một trong những nhóm phần mềm phổ biến nhất mà bạn có thể sử dụng để xây dựng trang web của mình.

What is LEMP?

LEMP là một chồng các chương trình làm việc chung để phục vụ các trang web năng động hoặc các ứng dụng web. Nó bao gồm Linux (hệ điều hành của máy chủ), ENginX / Nginx (ứng dụng máy chủ web), MySQL (hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu) và PHP (ngôn ngữ lập trình).

Trước khi chúng tôi bắt đầu hướng dẫn về cách cài đặt LEMP, hãy đảm bảo rằng máy chủ hoặc VPS của bạn đang chạy trên CentOS 7 và đã tắt Selinux.

How to Install LEMP Stack

Step 1: Installing Nginx on CentOS 7

 • Cài đặt thư viện EPEL và nginx
yum install epel-release nginx -y
 • Kiểm tra phiên bản nginx đang sử dụng
nginx -v
 • Kích hoạt Nginx
systemctl start nginx 
systemctl enable nginx
 • Kiểm tra xem Nginx có đang chạy hay không bằng cách truy cập địa chỉ IP công cộng của máy chủ của bạn. Trang của bạn sẽ trông như thế này:

Step 2: Installing MySQL (MariaDB)

 • Dùng lênh yum để cài đặt trực tiếp Mysql:
yum install mariadb-server mariadb -y
 • Sau khi cài đặt xong, kích hoạt và khởi động dịch vụ MariaDB:
systemctl start mariadb 
systemctl enable mariadb
 • Setup cài đặt các thông tin bảo mật bằng cách chạy lệnh sau:
mysql_secure_installation
 •  

Step 3: Installing PHP v7.4

 • Chúng ta cần tải xuống và cài đặt một kho lưu trữ của CentOS gồm các gói cần thiết cho PHP và kích hoạt php74
  wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm 
  rpm -Uvh remi-release-7.rpm 
  yum install yum-utils -y 
  yum-config-manager --enable remi-php74
 • Cài đặt gói PHP:
yum --enablerepo=remi,remi-php74 install php-fpm php-common
 • Cài đặt các mô-đun PHP phổ biến để đảm bảo dịch vụ hoạt động bình thường:
yum --enablerepo=remi,remi-php74 install php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-redis php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

Step 4: Configuring Nginx to work with PHP 7

 • Tạo tệp cấu hình Nginx
nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Thêm đoạn cấu hình sau:

server {    
listen   80;     
server_name  your_server_ip;    

# note that these lines are originally from the "location /" block    
	root   /usr/share/nginx/html;     
	index index.php index.html index.htm;    
	location / {        
	try_files $uri $uri/ =404;    
	}    
	error_page 404 /404.html;    
	error_page 500 502 503 504 /50x.html;    
	location = /50x.html 
	{        
		root /usr/share/nginx/html;     
	} 
   
location ~ .php$ {        
	try_files $uri =404;        
	fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;        
	fastcgi_index index.php;        
	fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;        
	include fastcgi_params;    
	} 
}

 

> Save lại và restart ngnix

systemctl restart nginx
 • Cấu hình PHP-FPM:
vi /etc/php-fpm.d/www.conf

> Tìm và sửa các dòng sau:

user = apache to user = nginx

group = apache to group = nginx

listen.owner = nobody to listen.owner = nginx

listen.group = nobody to listen.group = nginx

> Thêm dòng sau phía dưới ;listen = 127.0.0.1:9000

listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock

> Save lại và restart PHP-FPM

systemctl start php-fpm.
service systemctl enable php-fpm.service

Trong bài viết này, bạn đã học được cách cài đặt LEMP trên CentOS 7. Để kết luận, chúng ta hãy xem xét tất cả các bước một lần nữa:

 1. Tải kho lưu trữ EPEL và cài đặt Nginx trên máy chủ của bạn.
 2. Cài đặt và cấu hình MariaDB
 3. Cài đặt PHP và tất cả các gói phổ biến của nó.
 4. Cấu hình Nginx để làm việc với PHP.

Chúc may mắn và thành công với website của mình.

—- nguyennd@bkns.vn —-

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.