Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Hướng dẫn resize phân vùng ổ đĩa chuẩn GPT trên Linux

Hướng dẫn resize phân vùng ổ đĩa chuẩn GPT trên Linux

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách tăng dung lượng đĩa ở chuẩn GPT trên hệ điều hành Linux

Lưu ý: Bài viết này chỉ thực hiện trên phân vùng chuẩn GPT

 

TRƯỚC TIÊN CẦN XÁC ĐỊNH XEM PHÂN VÙNG Ổ ĐĨA LÀ CHUẨN GPT HAY MBR

Sử dụng lệnh parted để xác định xem phân vùng được tạo là chuẩn GPT hay MBR

MBR partition

Sau khi gõ lệnh parted và bấm Enter,  bảng phân vùng ổ đĩa sẽ xuất hiện như dưới đây và cho chúng ta biết nếu phân vùng đang là MBR

[user@myvm ~]# parted -l /dev/sda 
Model: Msft Virtual Disk (scsi) 
Disk /dev/sda: 107GB 
Sector size (logical/physical): 512B/512B 
Partition Table: msdos 
Number   Start   End   Size   Type   File   system   Flags 
 1     1049kB   525MB  524MB   primary  ext4         boot 
 2     525MB   34.4GB  33.8GB  primary  ext4 
[user@myvm ~]#

GPT partition

Sau khi gõ lệnh parted và bấm Enter,  bảng phân vùng ổ đĩa sẽ xuất hiện như dưới đây và cho chúng ta biết nếu phân vùng đang là GPT

[user@myvm ~]# parted -l /dev/sda 
Model: Msft Virtual Disk (scsi) 
Disk /dev/sda: 68.7GB 
Sector size (logical/physical): 512B/512B 
Partition Table: gpt 
Disk Flags: 

Number   Start   End   Size   File system   Name         Flags 
 1     1049kB   525MB  524MB   fat16      EFI System Partition boot 
 2     525MB   1050MB  524MB   xfs 
 3     1050MB   1052MB  2097kB                      bios_grub 
 4     1052MB   68.7GB  67.7GB                      lvm

Nếu phân vùng máy là GPT, chúng ta có thể tiến hành resize ổ đĩa máy ảo. Resize ổ đĩa phân vùng

Resize ổ đĩa phân vùng

Lưu ý: Backup toàn bộ data, VM hoặc tạo snapshot trước khi thực hiện resize

UBUNTU

Để tăng dung lượng đĩa trên hệ điều hành Ubuntu:

 1. Shutdown VM
 2. tăng dung lượng qua trình quản lý server như esxi, proxmox.vcenter ….
 3. Restart VM, đăng nhập bằng quyền root
 4. Check lại thông số dung lượng đĩa đã được tăng hay chưa

Như ví dụ dưới đây, phân vùng ổ đã được tăng lên 100GB ở /dev/sda1

user@myvm:~# df -Th 
Filesystem   Type   Size   Used   Avail   Use%   Mounted on 
udev      devtmpfs 314M   0    314M   0%    /dev 
tmpfs     tmpfs  65M   2.3M   63M    4%    /run 
/dev/sda1   ext4   97G   1.8G   95G    2%    / 
tmpfs     tmpfs  324M   0    324M   0%    /dev/shm 
tmpfs     tmpfs  5.0M   0    5.0M   0%    /run/lock 
tmpfs     tmpfs  324M   0    324M   0%    /sys/fs/cgroup 
/dev/sda15   vfat   105M   3.6M   101M   4%    /boot/efi 
/dev/sdb1   ext4   20G   44M   19G    1%    /mnt
tmpfs     tmpfs  65M   0    65M    0%    /run/user/1000
user@myvm:~#

SUSE

Để tăng dung lượng đĩa trên SUSE 12 SP4, SUSE SLES 12 cho SAP,  SUSE SLES 15, và SUSE SLES 15 cho SAP:

 1. Shutdown VM
 2. tăng dung lượng qua trình quản lý server
 3. Restart VM

Khi VM đã được restart, thao tác theo các bước sau:

 

 • Truy cập vào VM bằng quyền root bằng lệnh sau:
# sudo -i
 • Sử dụng lệnh sau để cài đặt gói growpart, thứ sẽ cần để resize phân vùng:
# zypper install growpart
 • Sử dụng lệnh lsblk để tìm phân vùng được gắn trên thư mục gốc của hệ thống tệp, trong trường hợp này là phân vùng sda4 đang được mount với :/
# lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0  48G 0 disk
├─sda1  8:1  0  2M 0 part
├─sda2  8:2  0 512M 0 part /boot/efi
├─sda3  8:3  0  1G 0 part /boot
└─sda4  8:4  0 28.5G 0 part /
sdb   8:16  0  4G 0 disk
└─sdb1  8:17  0  4G 0 part /mnt/resource
 • Resize phân vùng được xác định ở bước trước bằng lệnh growpart:
# growpart /dev/sda 4
CHANGED: partition=4 start=3151872 old: size=59762655 end=62914527 new: size=97511391 end=100663263
 • Chạy lệnh lsblk để kiểm tra xem phân vùng đã được tăng hay chưa. Như ví dụ dưới đây, phân vùng /dev/sda4 đã được tăng lên 46.5 GB:
linux:~ # lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda   8:0  0  48G 0 disk
├─sda1  8:1  0  2M 0 part
├─sda2  8:2  0 512M 0 part /boot/efi
├─sda3  8:3  0  1G 0 part /boot
└─sda4  8:4  0 46.5G 0 part /
sdb   8:16  0  4G 0 disk
└─sdb1  8:17  0  4G 0 part /mnt/resource
 • Xác định loại định dạng đĩa bằng cách dùng lệnh lsblk với tùy chọn -f
linux:~ # lsblk -f
NAME  FSTYPE LABEL UUID                 MOUNTPOINT
sda
├─sda1
├─sda2 vfat  EFI  AC67-D22D              /boot/efi
├─sda3 xfs  BOOT 5731a128-db36-4899-b3d2-eb5ae8126188 /boot
└─sda4 xfs  ROOT 70f83359-c7f2-4409-bba5-37b07534af96 /
sdb
└─sdb1 ext4     8c4ca904-cd93-4939-b240-fb45401e2ec6 /mnt/resource

Dựa theo định dạng đĩa, sử dụng lệnh thích hợp để resize phân vùng hệ thống:

  • Với xfs, sử dụng lệnh sau:
#xfs_growfs /
  • Ví dụ:
linux:~ # xfs_growfs /
meta-data=/dev/sda4       isize=512  agcount=4, agsize=1867583 blks
     =            sectsz=512  attr=2, projid32bit=1
     =            crc=1    finobt=0 spinodes=0 rmapbt=0
     =            reflink=0
data   =            bsize=4096  blocks=7470331, imaxpct=25
     =            sunit=0   swidth=0 blks
naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
log   =internal        bsize=4096  blocks=3647, version=2
     =            sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 7470331 to 12188923
  • Với ext4, sử dụng lệnh sau:
#resize2fs /dev/sda4
 • Check lại thông số dung lượng đĩa đã được tăng bằng lệnh df -Th
#df -Thl
  • Ví dụ:
linux:~ # df -Thl
Filesystem   Type   Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs    devtmpfs 445M 4.0K 445M  1% /dev
tmpfs     tmpfs   458M   0 458M  0% /dev/shm
tmpfs     tmpfs   458M  14M 445M  3% /run
tmpfs     tmpfs   458M   0 458M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4   xfs    47G 2.2G  45G  5% /
/dev/sda3   xfs   1014M  86M 929M  9% /boot
/dev/sda2   vfat   512M 1.1M 511M  1% /boot/efi
/dev/sdb1   ext4   3.9G  16M 3.7G  1% /mnt/resource
tmpfs     tmpfs   92M   0  92M  0% /run/user/1000
tmpfs     tmpfs   92M   0  92M  0% /run/user/490

RHEL với LVM

 1. Truy cập VM bằng root với lệnh sau:
 2. [root@dd-rhel7vm ~]# sudo -i
 3. Sử dụng lệnh lsblk để xác định phân vùng nào đang được gắn với root (/) trong hệ thống. Trong trường hợp này, ta có thể thấy rootvg-rootlv đang đang được mount với /. Nếu muốn gắn với tệp khác, các bạn có thể thay thế phân vùng và mount point khác theo cách dưới đây:
 4. [root@dd-rhel7vm ~]# lsblk -f
  NAME         FSTYPE   LABEL  UUID                  MOUNTPOINT
  fd0
  sda
  ├─sda1        vfat        C13D-C339               /boot/efi
  ├─sda2        xfs         8cc4c23c-fa7b-4a4d-bba8-4108b7ac0135  /boot
  ├─sda3
  └─sda4        LVM2_member     zx0Lio-2YsN-ukmz-BvAY-LCKb-kRU0-ReRBzh
    ├─rootvg-tmplv   xfs         174c3c3a-9e65-409a-af59-5204a5c00550  /tmp
    ├─rootvg-usrlv   xfs         a48dbaac-75d4-4cf6-a5e6-dcd3ffed9af1  /usr
    ├─rootvg-optlv   xfs         85fe8660-9acb-48b8-98aa-bf16f14b9587  /opt
    ├─rootvg-homelv   xfs         b22432b1-c905-492b-a27f-199c1a6497e7  /home
    ├─rootvg-varlv   xfs         24ad0b4e-1b6b-45e7-9605-8aca02d20d22  /var
    └─rootvg-rootlv   xfs         4f3e6f40-61bf-4866-a7ae-5c6a94675193  /
 5. Kiểm tra xem có phân vùng trống trong nhóm LVM chứa phân vùng root hay không. Nếu có thì các bạn có thể skip tới bước 12.
 6. [root@dd-rhel7vm ~]# vgdisplay rootvg
  --- Volume group ---
  VG Name        rootvg
  System ID
  Format        lvm2
  Metadata Areas    1
  Metadata Sequence No 7
  VG Access       read/write
  VG Status       resizable
  MAX LV        0
  Cur LV        6
  Open LV        6
  Max PV        0
  Cur PV        1
  Act PV        1
  VG Size        <63.02 GiB
  PE Size        4.00 MiB
  Total PE       16132
  Alloc PE / Size    6400 / 25.00 GiB
  Free PE / Size    9732 / <38.02 GiB
  VG UUID        lPUfnV-3aYT-zDJJ-JaPX-L2d7-n8sL-A9AgJb 

  Trong trường hợp này, dòng Free PE / Size hiển thị trống 38.02GB trong phân vùng. Bạn không cần phải thay đổi kích thước đĩa trước khi thêm dung lượng vào phân vùng

 7. Để thêm dung lượng disk trên RHEL 7.x với LVM:
  • shutdown VM
  • Tăng dung lượng disk qua trình quản lý server
  • Bật lại VM
 8. Khi VM đã được bật lên, thao tác tiếp như sau
 9. Cài đặt gói cloud-utils-growpart để chạy được lệnh growpart. Lệnh này được dùng để tăng kích thước đĩa OS và trình xử lý gdisk cho GPT.

   [root@dd-rhel7vm ~]# yum install cloud-utils-growpart gdisk 
 10. Xác định xem phân vùng nào chứa LVM vật lý hay phân vùng (PV) nằm trong nhóm rootvg bằng cách sử dụng lệnh pvscan. Lưu ý rằng kích thước đĩa và đĩa trống được đặt trong dấu [ ]
 11. [root@dd-rhel7vm ~]# pvscan
   PV /dev/sda4  VG rootvg     lvm2 [<63.02 GiB / <38.02 GiB free] 
 12. Xác định  dung lượng phân vùng bằng lệnh lsblk
 13. [root@dd-rhel7vm ~]# lsblk /dev/sda4
  NAME      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  sda4       8:4  0 63G 0 part
  ├─rootvg-tmplv 253:1  0  2G 0 lvm /tmp
  ├─rootvg-usrlv 253:2  0 10G 0 lvm /usr
  ├─rootvg-optlv 253:3  0  2G 0 lvm /opt
  ├─rootvg-homelv 253:4  0  1G 0 lvm /home
  ├─rootvg-varlv 253:5  0  8G 0 lvm /var
  └─rootvg-rootlv 253:6  0  2G 0 lvm / 
 14. Mở rộng phân vùng chứa PV bằng lệnh growpart, tên thiết bị và số phân vùng. Làm như vậy sẽ mở rộng phân vùng chỉ định và sử dụng toàn bộ dung lượng trên ổ.
 15. [root@dd-rhel7vm ~]# growpart /dev/sda 4
  CHANGED: partition=4 start=2054144 old: size=132161536 end=134215680 new: size=199272414 end=201326558 
 16. Chạy lệnh lsblk để kiểm tra xem phân vùng đã được tăng hay chưa. Như ví dụ dưới đây, phân vùng sda4 đã được tăng lên từ 63GB lên 95GB:
 17. [root@dd-rhel7vm ~]# lsblk /dev/sda4
  NAME      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
  sda4       8:4  0 95G 0 part
  ├─rootvg-tmplv 253:1  0  2G 0 lvm /tmp
  ├─rootvg-usrlv 253:2  0 10G 0 lvm /usr
  ├─rootvg-optlv 253:3  0  2G 0 lvm /opt
  ├─rootvg-homelv 253:4  0  1G 0 lvm /home
  ├─rootvg-varlv 253:5  0  8G 0 lvm /var
  └─rootvg-rootlv 253:6  0  2G 0 lvm / 
 18. Mở rộng PV để sử dụng phần còn lại của phân vùng mới được mở rộng:
 19. [root@dd-rhel7vm ~]# pvresize /dev/sda4
  Physical volume "/dev/sda4" changed
  1 physical volume(s) resized or updated / 0 physical volume(s) not resized
 20. Xác minh rằng dung lượng của PV mới được thêm bằng với dung lượng bạn muốn tạo, sau đó so sánh với thông số ban đầu
 21. [root@dd-rhel7vm ~]# pvscan
  PV /dev/sda4  VG rootvg     lvm2 [<95.02 GiB / <70.02 GiB free]
 22. Mở rộng phân vùng (LV) bạn cần. Dung lượng không nhất thiết phải là toàn bộ dung lượng trống trong phân vùng. Như ví dụ dưới đây, phân vùng /dev/mapper/rootvg-rootlv được thay đổi kích thước từ 2GB thành 12GB (tăng 10GB). Lệnh này cũng sẽ thay đổi kích thước tệp hệ thống.
 23. [root@dd-rhel7vm ~]# lvresize -r -L +10G /dev/mapper/rootvg-rootlv

  Ví dụ:

  [root@dd-rhel7vm ~]# lvresize -r -L +10G /dev/mapper/rootvg-rootlv
  Size of logical volume rootvg/rootlv changed from 2.00 GiB (512 extents) to 12.00 GiB (3072 extents).
  Logical volume rootvg/rootlv successfully resized.
  meta-data=/dev/mapper/rootvg-rootlv isize=512  agcount=4, agsize=131072 blks
       =            sectsz=4096 attr=2, projid32bit=1
       =            crc=1    finobt=0 spinodes=0
  data   =            bsize=4096  blocks=524288, imaxpct=25
       =            sunit=0   swidth=0 blks
  naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
  log   =internal        bsize=4096  blocks=2560, version=2
       =            sectsz=4096 sunit=1 blks, lazy-count=1
  realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
  data blocks changed from 524288 to 3145728
 24. Lệnh lvresize sẽ tự động gọi lệnh thay đổi kích thước thích hợp cho tệp hệ thống trong phân vùng (LV). Kiểm tra xem /dev/mapper/rootvg-rootlv được gắn trên / có tăng kích thước tệp hệ thống hay không bằng lệnh sau:
 25. [root@dd-rhel7vm ~]# df -Th /

  Ví dụ:

  [root@dd-rhel7vm ~]# df -Th /
  Filesystem        Type Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/mapper/rootvg-rootlv xfs  12G  71M  12G  1% /
  [root@dd-rhel7vm ~]#

RHEL RAW
Để tăng dung lượng đĩa trên RHEL RAW:

 • shutdown VM
 • Tăng dung lượng disk qua trình quản lý server
 • Bật lại VM

Khi VM đã được bật lên, thao tác tiếp như sau:

 1. Truy cập VM bằng quyền root bằng lệnh dưới đây:
 2. [root@dd-rhel7vm ~]# sudo -i
 3. Khi VM khởi động lại xong, làm theo các bước dưới đây:
  • Cài đặt gói cloud-utils-growpart để chạy được lệnh growpart. Lệnh này được dùng để tăng kích thước đĩa OS và trình xử lý gdisk cho GPT.
  [root@dd-rhel7vm ~]# yum install cloud-utils-growpart gdisk
 4. Sử dụng lệnh lsblk -f để xác định phân vùng và loại phân vùng đang gắn với root (/)
 5. [root@vm-dd-cent7 ~]# lsblk -f
  NAME  FSTYPE LABEL UUID                 MOUNTPOINT
  sda
  ├─sda1 xfs     2a7bb59d-6a71-4841-a3c6-cba23413a5d2 /boot
  ├─sda2 xfs     148be922-e3ec-43b5-8705-69786b522b05 /
  ├─sda14
  └─sda15 vfat     788D-DC65              /boot/efi
  sdb
  └─sdb1 ext4     923f51ff-acbd-4b91-b01b-c56140920098 /mnt/resource
 6. Để xác định, hãy bắt đầu bằng cách list bảng phân vùng sda bằng gdisk. Trong ví dụ này, ta thấy 1 đĩa 48GB với phân vùng 2 29GB. Đĩa đã được nâng lên từ 30 tới 48GB bằng trình quản lý Azure
 7. [root@vm-dd-cent7 ~]# gdisk -l /dev/sda
  GPT fdisk (gdisk) version 0.8.10
  
  Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
  
  Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
  Disk /dev/sda: 100663296 sectors, 48.0 GiB
  Logical sector size: 512 bytes
  Disk identifier (GUID): 78CDF84D-9C8E-4B9F-8978-8C496A1BEC83
  Partition table holds up to 128 entries
  First usable sector is 34, last usable sector is 62914526
  Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
  Total free space is 6076 sectors (3.0 MiB)
  
  Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
    1     1026048     2050047  500.0 MiB  0700
    2     2050048    62912511  29.0 GiB  0700
  14      2048      10239  4.0 MiB   EF02
  15      10240     1024000  495.0 MiB  EF00 EFI System Partition
 8. Mở rộng phân vùng root, trong trường hợp này là sda2 bằng lệnh growpart. Làm như vậy sẽ mở rộng phân vùng chỉ định và sử dụng toàn bộ dung lượng trên ổ.
 9. [root@vm-dd-cent7 ~]# growpart /dev/sda 2
  CHANGED: partition=2 start=2050048 old: size=60862464 end=62912512 new: size=98613214 end=100663262
 10. Kiểm tra lại bảng phân vùng mới bằng lệnh gdisk, ta có thể thấy phân vùng 2 đã được nâng lên 47GB
 11. [root@vm-dd-cent7 ~]# gdisk -l /dev/sda
  GPT fdisk (gdisk) version 0.8.10
  
  Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present
  
  Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
  Disk /dev/sda: 100663296 sectors, 48.0 GiB
  Logical sector size: 512 bytes
  Disk identifier (GUID): 78CDF84D-9C8E-4B9F-8978-8C496A1BEC83
  Partition table holds up to 128 entries
  First usable sector is 34, last usable sector is 100663262
  Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
  Total free space is 4062 sectors (2.0 MiB)
  
  Number Start (sector)  End (sector) Size    Code Name
    1     1026048     2050047  500.0 MiB  0700
    2     2050048    100663261  47.0 GiB  0700
  14      2048      10239  4.0 MiB   EF02
  15      10240     1024000  495.0 MiB  EF00 EFI System Partition
 12. Mở rộng filesystem trên phân vùng bằng xfs_growfs
 13. [root@vm-dd-cent7 ~]# xfs_growfs /
  meta-data=/dev/sda2       isize=512  agcount=4, agsize=1901952 blks
       =            sectsz=4096 attr=2, projid32bit=1
       =            crc=1    finobt=0 spinodes=0
  data   =            bsize=4096  blocks=7607808, imaxpct=25
       =            sunit=0   swidth=0 blks
  naming  =version 2       bsize=4096  ascii-ci=0 ftype=1
  log   =internal        bsize=4096  blocks=3714, version=2
       =            sectsz=4096 sunit=1 blks, lazy-count=1
  realtime =none          extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
  data blocks changed from 7607808 to 12326651
 14. kiểm tra lại dung lượng mới bằng lệnh df
 15. [root@vm-dd-cent7 ~]# df -hl
  Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
  devtmpfs    452M   0 452M  0% /dev
  tmpfs      464M   0 464M  0% /dev/shm
  tmpfs      464M 6.8M 457M  2% /run
  tmpfs      464M   0 464M  0% /sys/fs/cgroup
  /dev/sda2    48G 2.1G  46G  5% /
  /dev/sda1    494M  65M 430M 13% /boot
  /dev/sda15   495M  12M 484M  3% /boot/efi
  /dev/sdb1    3.9G  16M 3.7G  1% /mnt/resource
  tmpfs      93M   0  93M  0% /run/user/1000

   

Cao Thắng – BKNS Technical

 

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.