Khuyến mãi
Trang chủ » Tin tức » Hướng dẫn cài đặt PolicyD và cấu hình giới hạn email gửi ra từ server mail zimbra

Hướng dẫn cài đặt PolicyD và cấu hình giới hạn email gửi ra từ server mail zimbra

I. Cài đặt PolicyD

 • Cài đặt policyd:
#su - zimbra
#zmprov ms `zmhostname` +zimbraServiceInstalled cbpolicyd +zimbraServiceEnabled cbpolicyd
 • Cài đặt policyd webUI (chạy với quyền root)
#cd /opt/zimbra/data/httpd/htdocs/
#ln -s /opt/zimbra/common/share/webui/
 • Sửa file config.php
#vi /opt/zimbra/common/share/webui/includes/config.php
#$DB_DSN="sqlite:////tmp/cluebringer.sqlite";
#$DB_DSN="mysql:host=localhost;dbname=cluebringer";
$DB_DSN="sqlite:/opt/zimbra/data/cbpolicyd/db/cbpolicyd.sqlitedb";
$DB_USER="root";
 • Tạo file .htaccess với nội dung sau đây nhằm tạo lớp xác thực khi truy cập WebUI:
#cd /opt/zimbra/common/share/webui/
#vi .htaccess
AuthUserFile /opt/zimbra/common/share/webui/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName "User and Password"
AuthType Basic
<LIMIT GET>
require valid-user
</LIMIT>
 • Tạo file htpasswd, chứa thông tin username và password bảo mật cho trang policyd webUI.
#touch .htpasswd
#/opt/zimbra/common/bin/htpasswd -cb .htpasswd admin admin123
 • Thêm cấu hình sau vào cuối file httpd.conf
#vi /opt/zimbra/conf/httpd.conf
Alias /webui /opt/zimbra/common/share/webui/
<Directory /opt/zimbra/common/share/webui>
AllowOverride AuthConfig
Order Deny,Allow
Allow from all
</Directory>
 • Khởi động lại apache của Zimbra
#su - zimbra
#zmapachectl restart
 • Truy cập WebUI kiểm tra: http://ipaddress:7780/webui/index.php

II. Cấu hình PolicyD để giới hạn gửi mail trong server mail zimbra

 • Chọn Policies | Groups tại mục Action  chọn Add để thêm group mới, tại đây tạo group với tên limit. Chọn group vừa tạo, tại mục Action chọn members và điền domain trong mail server. Chuyển trạng thái disabled sang trạng thái no tại groupmembers groups.

 • Chọn Policies | Main tạo policy mới với tên limit email, độ ưu tiên 20.

 • Chọn policy mới vừa tạo, tại mục Action, chọn members và tạo các rule như ảnh minh họa dưới đây, chuyển trạng thái disabled sang no.

 • Chọn Quotas | Configure, mục action | add nhằm tạo rule giới hạn lượng email:

 • Chọn action | Limits để tính lượng mail sẽ add rule vừa tạo:

Chuyển trạng thái disabled sang no

Trên đây là các bước cấu hình giới hạn việc gửi email từ server mail ra bên ngoài và từ bên ngoài vào server mail với số lượng giới hạn 400 email / user / 2 giờ.

Check log email bị giới hạn tại file: /opt/zimbra/log/cbpolicyd.log  

Chúc các bạn thành công!

Hoangtd

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.