Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Chứng chỉ SSL » CSR Là Gì? Vai Trò Của CSR Trong Việc Cài Đặt Chứng Chỉ SSL

CSR Là Gì? Vai Trò Của CSR Trong Việc Cài Đặt Chứng Chỉ SSL

SSL là công nghệ tiêu chuẩn, nó cho phép thiết lập kết nối mã hóa an toàn giữa web server và trình duyệt web. Kết nối được thiết lập sẽ đảm bảo cho dữ liệu truyền qua lại giữa Host và Client có sự riêng tư và đáng tin cậy. Chứng chỉ SSL được tạo ra bởi CSR. Cùng BKNS tìm hiểu chi tiết CSR là gì? Khởi tạo CSR như thế nào?

CSR là gì? CSR SSL là gì?

CSR là gì? CSR SSL là gì?

1. CSR là gì?

CSR là tên viết tắt của Certificate Signing Request, đây là một đoạn có chứa thông tin chủ sở hữu tên miền, được mã hóa từ máy chủ để chuẩn bị cài đặt chứng chỉ SSL (CSR SSL). CSR chứa các thông tin như tổ chức, tên miền, địa phương và quốc gia của bạn. Một CSR sẽ được khởi tạo trước khi gửi yêu cầu cho bên cung cấp chứng chỉ SSL. Các thông tin quan trọng được yêu cầu cho một CSR:

 • Khóa công khai: Hay còn gọi là khóa mã hóa – một nửa cặp khóa được dùng với chứng chỉ SSL)
 • Tên miền cần được mã hóa SSL: Tên miền này không bao gồm lược đồ http:// (VD: www.bkns.vn)
 • Loại chứng chỉ SSL: Chứng chỉ SAN hoặc chứng chỉ SSL đa miền
 • Thông tin người đăng ký: Email, mã quốc gia, tên công ty, thành phố. Đây là những thông tin có trong chứng chỉ EV hoặc OV. Tuy nhiên, không phải chứng chỉ nào cũng yêu cầu các thông tin này, bạn có thể bỏ trống nếu nó không áp dụng cho mình.
CSR là một đoạn có chứa thông tin chủ sở hữu tên miền, được mã hóa từ máy chủ để chuẩn bị cài đặt chứng chỉ SSL

CSR là một đoạn có chứa thông tin chủ sở hữu tên miền, được mã hóa từ máy chủ để chuẩn bị cài đặt chứng chỉ SSL

2. CSR trông như thế nào?

–BEGIN CERTIFICATE REQUEST–

MIIDFzCCAf8CAQAwgagxCzAJBgNVBAYTAlVTMRAwDgYDVQQIEwdGbG9yaWRhMRcw

FQYDVQQHEw5TdC4gUGV0ZXJzYnVyZzEUMBIGA1UEChMLRXhhbXBsZSBJbmMxFjAU

BgNVBAsTDVVTIE9wZXJhdGlvbnMxGDAWBgNVBAMTD3d3dy5leGFtcGxlLmNvbTEm

MCQGCSqGSIb3DQEJARYXZXhhbXBsZUB0aGVzc2xzdG9yZS5jb20wggEiMA0GCSqG

SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCgMpvQgGEMWy7jozVf + tiCDmWmuHlW0zhL

OtLgBOOsgsv1c2i37 / zgbcN4OyJHKEmftoYQiCwZ7wVh2UA9bBlwl4 / Bsr1uNXhr

i5qlT2MXP5isKQkinr0W + cysjhi1wYJo + KohmZMUEHDYMRATG6lMXLnukK1cduNw

Jb81Cc6CPgrkDK / zfBe8hvmfj92NS9uwhQiHp2lIVHx + cf2RbHDTmPzdeSgLQ79s

H1Pgj26 + PbJ5havtidd / LrfMVRLArI / PrJf2msoNHqVifEnjEk7eDeuB0O7k2bEh

eluiTmK9 + 1Ofh70NFyKYRV0dEAs3t6vjIG2WUYjC5 + sWeZDPSJaNAgMBAAGgKTAn

BgkqhkiG9w0BCQ4xGjAYMAkGA1UdEwQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgXgMA0GCSqGSIb3

DQEBCwUAA4IBAQAk + 3055XmnjaE0bicZPERagpq1897WvFPSx71kU498J1lBdYbz

RZA / e / 5tc + uqmX6XVEMoGoj69fPF + khgG0vPWdTH0q13lSV / KyKL5qOR9M3 / 9LXH

MG + F4YgTj1QHFVsnQ4gXH91PD7C4fqVV310ETW1qa91QVZu + AD0TWSdD2C9bN7lr

aUw7n605LVhZXcQSh4die7IYVhp3uiHsQvHIJj + NnH18FefxhcVmtLoVWvu0uilj

qIfg / hgJwDPMi4n49GkhdSqwYc // 2yQOiMRCEDPLSyGbiARnWA / l0F + 8VzrUtYc3

ltpinEz8C9QddgW2KjcA3NPSQotiXh0D8Tk0

–END CERTIFICATE REQUEST–

3. Các bước để tạo mã CSR Online

Các bước để tạo mã CSR Online

Các bước để tạo mã CSR Online

Dưới đây là các bước tạo mã CSR đơn giản:

Bước 1: Điền đầy đủ thông tin tại mục nhập liệu

Bước 2: Nhấn vào nút tạo mã CSR

Bước 3: Mã CSR, Private Key xuất hiện trên màn hình

Bước 4: Copy mã

Bước 5: Lưu các mã thành các File tương ứng

Copy tất cả thông tin trong mục mã CSR => lưu thành File domain.csr (VD: www.bkns.vn.csr) => File này được gửi cho nhà cung cấp chứng chỉ SSL để khởi tạo chứng chỉ SSL

Copy tất cả thông tin tại mục Private Key sau đó lưu thành File domain.key (VD: www.bkns.key) => File này được sử dụng khi cài đặt lên server cùng File mã CRT sau khi khởi tạo chứng chỉ SSL

Điền Email tại mục “Email nhận mã CSR” để nhận mã CSR + Private Key qua Email

Domain: CN – Common Name (Điền tên Domain sử dụng SSL). Sau đây là ví dụ cụ thể:

+ Sử dụng chứng chỉ SSL cho Domain chính www.bkns.vn hoặc bkns.vn bạn nhập www.domain

+ Sử dụng chứng chỉ SSL cho Subdomain khachhang.bkns.vn bạn nhập subdomain.domain

+ Tạo CSR cho Wildcard bạn nhập *.domain

 • Mục Company:  O – Organization Name: Điền tên doanh nghiệp. Đây là yêu cầu bắt buộc khi tạo SSL loại EV và OV (bỏ qua nếu tạo SSL dạng DV). VD: Công ty Cổ phần Giải Pháp Mạng Bạch Kim hoặc Bach Kim Network Solutions Joint Stock Company
 • Mục Division: OU – Organization Unit: Điền tên đơn vị quản lý chứng chỉ SSL
 • Mục City: L – Locality: Điền tên thành phố trên đăng ký kinh doanh
 • Mục State: ST – State or Province: Điền tên Quận/Huyện
 • Mục Country: C – Country code: Chọn mã quốc gia
 • Mục Email: Nhập địa chỉ Email dạng admin@domain
 • Mục Root length: Có thể chọn 2048
 • Mục Signature Algorithm: Có thể chọn SHA-2
 • Email nhận mã CSR: Điền Email muốn nhận mã CSR hoặc để trống nếu không muốn nhận qua Email

Bước 6: Click vào “Tạo mã CSR

Thông qua bài chia sẻ của BKNS, bạn đã hiểu CSR là gì đồng thời biết được các bước để tạo mã CSR Online. BKNS cung cấp công cụ tạo CSR online, bạn có thể truy cập theo đường link https://www.bkns.vn/ssl-tools/csr-generator.html để tạo CSR cho mình. BKNS được biết đến là nhà cung cấp dịch vụ CNTT, giải pháp mạng hàng đầu tại Việt Nam. BKNS không ngại chia sẻ, thảo luận cùng bạn, hãy cho chúng tôi biết những thắc mắc đó bằng cách để lại bình luận bên dưới. Ghé thăm website bkns.vn thường xuyên để không bỏ lỡ những bài chia sẻ hữu ích khác nhé!

>> Tìm hiểu thêm: 

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.