Khuyến mãi
Trang chủ » Hướng dẫn » Cách cài đặt WordPress bằng dòng lệnh

Cách cài đặt WordPress bằng dòng lệnh

WordPress là một trong những nền tảng linh hoạt nhất để tạo các trang web hấp dẫn và thú vị. Hôm nay hãy cùng BKNS tham khảo cách cài đặt WordPress bằng dòng lệnh nhé!

WordPress là gì?

WordPress là cách đơn giản nhất, phổ biến nhất để tạo một trang web hoặc blog mới cho chính bạn. Nó cung cấp hơn 38% tất cả các trang web và 63% tất cả các hệ thống quản lý nội dung được sử dụng trên thế giới. Không nghi ngờ gì, nó được yêu thích như một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở cho phép sửa đổi cấp độ mã nâng cao. Sau cùng là WordPress làm cho việc xây dựng trang web trở nên dễ dàng và thú vị. Hầu hết cho tất cả mọi người, ngay cả những người không phải là nhà phát triển.

1. Chuẩn bị máy chủ để cài đặt WordPress bằng dòng lệnh

a. Kết nối với máy chủ của bạn thông qua bảng điều khiển ssh. Tôi khuyên bạn nên sử dụng Putty cho việc này vì nó cực kỳ đơn giản để sử dụng.

b. Cập nhật  CentOS  lên phiên bản mới nhất:

sudo dnf update -y

c. Đặt tên máy chủ:

sudo hostnamectl set-hostname server.example.com

d. Cài đặt các gói bổ sung không có trong cài đặt CentOS tiêu chuẩn:

sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm

e. Cài đặt tất cả các thành phần bắt buộc khác:

sudo dnf install httpd mariadb mariadb-server php php-common php-gd php-xml 
php-mbstring mod_ssl php php-pdo php-mysqlnd php-opcache php-xml php-gd php-devel 
php-json mod_ssl fail2ban nano firewalld certbot wget -y

f. Khởi động và kích hoạt firewalld:

sudo systemctl start firewalld

sudo systemctl enable firewalld

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https

sudo firewall-cmd --reload

g. Bật fail2ban:

udo systemctl enable fail2ban

h. Khởi chạy trình soạn thảo văn bản của bạn để chỉnh sửa tệp cấu hình:

sudo nano /etc/fail2ban/jail.conf

Cách cài đặt WordPress bằng dòng lệnh

i. Nhận xét ra iptables và thêm firewalld:

#banaction = iptables-multiport

#banaction_allports = iptables-allports

banaction = firewallcmd-multiport

banaction_allports = firewallcmd-allports

j. Cuộn xuống sshd và chuyển sang chế độ đã bật:

Cách cài đặt WordPress bằng dòng lệnh

[sshd]
enabled = true

k. Thoát khỏi trình chỉnh sửa của bạn bằng ‘ctrl + x’, nhấn ‘y’ và sau đó ‘enter’ để lưu.

l. Khởi động lại fail2ban sau khi cấu hình:

sudo systemctl restart fail2ban

 

m. Kiểm tra xem fail2ban đang hoạt động. Các clients bị cấm bây giờ sẽ bằng 0. Nhưng nếu bạn kiểm tra sau khi cài đặt xong với các lệnh này, sẽ có nhiều IP bị cấm. Vì các chương trình có lỗ hổng bảo mật tự động đang quét mọi thứ.

sudo tail -n 100 /var/log/secure | grep -i failed | tail -n 5

sudo fail2ban-client status sshd

Cách cài đặt WordPress bằng dòng lệnh

n. Khởi động và kích hoạt Apache, Mariadb và bắt đầu cài đặt bảo mật MySQL:

sudo systemctl start httpd

sudo systemctl start mariadb

sudo systemctl enable httpd

sudo systemctl enable mariadb

sudo mysql_secure_installation

Cách cài đặt WordPress bằng dòng lệnh

o. Bạn nên bảo mật cài đặt SQL của mình bằng các mục sau và đảm bảo thay đổi mật khẩu thành mật khẩu phức tạp của riêng bạn. 

Answers to mysql secure installation:

Set root password? [Y/n] Y 3iMC2GVavHJ^u8#rx#mA

Remove anonymous users? [Y/n] y

Disallow root login remotely? [Y/n] y

Remove test database and access to it? [Y/n] y

Reload privilege tables now? [Y/n] y

Create database for mariadb, you should use different password for both root mariadb password
 and wordpress database password:

mysql -u root -p

CREATE DATABASE wordpress;

GRANT ALL PRIVILEGES on wordpress.* to 'wordpress_user'@'localhost' identified by 
'UyWqwqrK5rysYXFQGoNHF';

FLUSH PRIVILEGES;

Exit

p. Tạo tệp cấu hình SSL và tạo chứng chỉ Let’s Encrypt:

grep DocumentRoot /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

sudo certbot certonly --webroot -w / var / www / html / --renew-by-default --email
webmaster@example.com --text --agree-tos -d example.com -d www.example.com

sudo ls /etc/letsencrypt/live/example.com/

 

q. Định cấu hình lịch gia hạn Let’s mã hóa:

crontab -e

r. Dán lịch chạy hàng tuần:

0 0 * * 0 /usr/bin/certbot renew >> /var/log/certbot-renew.log

wordpress

s. Định cấu hình cấu hình SSL:

sudo nano /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

Cách cài đặt WordPress bằng dòng lệnh

t. Chuyển tiếp HTTP sang HTTPS trong tệp cấu hình SSL.

u. Thêm mã bên dưới để chuyển tiếp http đến https:

<VirtualHost *:80>

  ServerName example.com

  ServerAlias www.example.com

  Redirect permanent / https://example.com/

</VirtualHost>

v. Nhận xét về cài đặt SSL được tạo trước và cung cấp vị trí tệp chứng chỉ SSL và xác định các giao thức SSL và bộ mật mã.

SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/example.com/cert.pem

SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem

SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem

SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1

SSLCipherSuite          ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:
DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:
ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:
DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:
DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:
AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:
!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA

SSLHonorCipherOrder     on

SSLOptions +StrictRequire

w. Sau khi thiết lập cấu hình SSL, hãy khởi động lại các dịch vụ apache.

x. Khởi động lại các dịch vụ Apache:

sudo apachectl -t

sudo systemctl restart httpd

y. Để đảm bảo độ tin cậy về bảo mật, tôi khuyên bạn nên kiểm tra cấu hình SSL của mình bằng ssllabs.com.

bằng dòng lệnh

2. Cài đặt WordPress

a. Tải xuống WordPress:

sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

b. Giải nén kho lưu trữ:

tar -xzvf latest.tar.gz

c. Tạo thư mục WordPress:

sudo cp -avr wordpress / * / var / www / html /

d. Khôi phục ngữ cảnh bảo mật SELinux mặc định:

restorecon -r / var / www / html

e. Tạo thư mục tải lên:

sudo mkdir / var / www / html / wp-content / uploads

f. Chọn quyền chính xác cho các thư mục:

sudo chown -R apache:apache /var/www/html/

sudo chmod -R 755 /var/www/html/

cd /var/www/html/

g. Sao chép cấu hình WordPress mẫu vào tệp cấu hình WordPress mới:

sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php

h. Chỉnh sửa tệp cấu hình WordPress:

sudo nano wp-config.php

i. Chèn người dùng và mật khẩu cơ sở dữ liệu đã xác định trước đó:

define( 'DB_NAME', 'wordpress' );

/** MySQL database username */

define( 'DB_USER', 'wordpress_user' );

/** MySQL database password */

define( 'DB_PASSWORD', 'UyWqwqrK5rysYXFQGoNHF' )

j. Trộn và băm mật khẩu

Đây là một bước quan trọng để đảm bảo rằng không ai có thể đoán được những gì bạn đã chạy về mật khẩu và khóa. 

BKNS

k. Sao chép và dán các khóa bí mật từ trang web.

l. Cài đặt WordPress bằng dòng lệnh của bạn hiện đã hoàn tất một phần, vì vậy bây giờ bạn có thể hoàn tất quá trình cài đặt thông qua trình duyệt của mình.

m. Bạn sẽ được kiểm tra xem có bất kỳ bản cập nhật nào không.

Cách cài đặt WordPress bằng dòng lệnh

Bước tiếp theo

Bạn nên kiểm tra cài đặt của mình để tìm các lỗ hổng bảo mật và các vấn đề bảo mật bằng WPSEC. WPSEC là một trang web tuyệt vời, nơi bạn có thể tiến hành quét lỗ hổng bảo mật miễn phí. Hãy kiểm tra và làm bất cứ điều gì bạn có thể để sửa chữa bất cứ điều gì xuất hiện, vì đây là những lỗ hổng tương tự mà tin tặc tấn công và những kẻ khác sẽ tìm cách khai thác để hack trang web của bạn hoặc biến trang web của bạn thành một phần của mạng botnet để cho thuê.

Phần kết luận

Trên đây là cách cài đặt WordPress bằng dòng lệnh. Bạn hoàn toàn có thể tự cài đặt  theo hướng dẫn của BKNS. Lưu ý rằng, mấu chốt  để giảm thiểu mối đe dọa luôn hiện hữu đó là duy trì các bản cập nhật và nâng cấp thường xuyên. Đồng thời tải xuống một plugin có tên Wordfence để giúp bạn luôn được bảo vệ và cấm những kẻ xấu đó gõ cửa nhà bạn.

==>Xem thêm:

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.