Khuyến mãi
Trang chủ » Tin tức » Tạo ssl miễn phí cho nginx trên trang sslforfree

Tạo ssl miễn phí cho nginx trên trang sslforfree

Bước 1: Vào sslforfree nhập tên miền vào và chọn tiếp theo

Hình 1: Nhập domain 

Bước 2: Chọn thời gian cho ssl free là 3 tháng và chọn tiếp theo

Hình 2: Chọn thời gian

Bước 3: Vào trang csrgenerator nhập các thông tin cần thiết để tạo key và csr

Hình 3: Tạo key và csr

Bước 4: Dán csr vào để tạo ssl và chọn bước tiếp theo

Hình 4: Dán CSR

Bước 5: Chọn bước tiếp theo

Hình 5: chọn tiếp theo

Bước 6: Chọn kiểu xác thực ssl ( tại đây mình chọn dns tạo bản ghi CNAME trên domain)

Hình 6: Chọn kiểu xác thực

Bước 7:  Vào phần quản lý tên miền tạo bản ghi

Hình 7: Tạo bản ghi

Bước 8: Sau khi tạo bản ghi xong bấm xác thực miền

Hình 8: Xác thực

Bước 9: Sau khi xác thực xong tải file cài đặt ssl

Hình 9: tải file cài

Bước 10: Cài các thư viện cần thiết bằng lệnh

yum install yum-utils -y

Hình 10: Lệnh cài đặt

Bước 11: Cài nginx dùng lệnh

yum install nginx -y

Hình 11: Lệnh cài đặt nginx

Bước 12 : Bật lần lượt nginx chạy khi khởi động server ,chạy nginx ,kiểm tra nginx đang chạy với các lệnh

systemctl enablenginx

systemctl start nginx

systemctl status nginx  

Hình 12: Chạy nginx

Bước 13: Vào web kiểm tra

Hình 13: Kiểm tra nginx web đã chạy

Bước 14: Lệnh vào file conf

Vi /etc/nginx/conf.d/vdata.cf.conf

Hình 14: Vào file config

Bước 15: thêm vào file conf

server{

  listen 80;

  server_name www.vdata.cf vdata.cf;

  access_log /home/vdata.cf/logs/access.log;

  error_log /home/vdata.cf/logs/.error.log;

  root /home/vdata.cf/public_html;

  index index.html index.htm index.php;

}

Hình 15: Thêm lệnh

Bước 16 : tạo file , phân quyền và chạy lại nginx với lệnh

mkdir -p /home/domain/public_html

mkdir -p /home/domain/logs

chown -R nginx:nginx /home/domain

systemctl reload nginx

Hình 16: Lệnh tạo thư mục , phân quyền , và reload nginx

Bước 17: Tạo file web và thêm chữ vào file

touch /home/domain/public_html/index.html

echo text >> /home/domain/public_html/index.html 

Hình 17: Lệnh tạo file index và chèn chữ vào

Bước 18: Tạo thư mục ssl và copy file ssl

sudo mkdir /etc/nginx/ssl 

Hình 18: Lệnh thư mục ssl

Bước 19: vào file conf với lệnh

vi /etc/nginx/conf.d/default.conf

Hình 19: Lệnh vào file conf

Bước 20: Thêm vào file conf

server {

   listen 80;

   return 301 https://$host$request_uri;

}

server {

    listen 443;

    server_name domain;

    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/cert.crt;

    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/cert.key;

    ssl on;

    ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;

    ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;

    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;

    ssl_prefer_server_ciphers on;

}

Hình 20: Lệnh trong file conf

Bước 21: Khởi động lại dịch vụ nginx với lệnh

service nginx restart 

Hình 21: Lệnh restart nginx

Bước 22: Sau đó vào web https://domain kiểm tra

Hình 21: Kiểm tra ssl đã có

Kết luận

Vậy là chúng ta vừa hoàn thành các bước cài ssl miễn phí trên nginx tại đây chúng ta có thể tự cài ssl cho server của mình miễn phí ngoài ra các bạn có thể tham khảo các gói ssl của bkns để ổn định cho web site của mình

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này !

Bé Snake

Call Back Icon

Xin chào quý khách!

Quý khách đang cần tư vấn dịch vụ, xin vui lòng nhập số điện thoại để chúng tôi gọi lại.

Tổng đài 24/07: 1900 63 68 09

Đăng ký nhanh dịch vụ

Quý khách vui lòng gửi yêu cầu cho BKNS, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với bạn.