Thay đổi tên chủ thể tên miền có làm gián đoạn hoạt động của tên miền không?

Quá trình đổi tên chủ thể sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động tên miền của bạn. Khi thay đổi, NĐK chỉ thay đổi thông tin không thay đổi cấu hình tên miền.

Tôi được phép đổi tên chủ thể tên miền của mình trong trường hợp nào?

Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền (tkhoản 6, Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT) các trường hợp cho phép đổi tên chủ thể:

o   Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

o   Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền.

o   Tổ chức lại Doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền.

o  Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

–         Các trường hợp không được đổi tên chủ thể:

o   Tên miền đang trong quá trình xử lý tranh chấp.

o   Tên miền hết hạn sử dụng.

o   Tên miền đang xử lý vi phạm.

o   Tên miền đang trong trạng thái chờ chuyển đổi Nhà đăng ký.

o   Tên miền đang trong trạng thái chờ xử lý thu hồi.

Quy trình đổi tên chủ thể tên miền

Bạn vui lòng đọc bài viết ở link dưới đây để biết rõ hơn thông tin: https://www.bkns.vn/quy-trinh-doi-ten-chu-the-ten-mien.html

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân cập nhật đổi chủ thể tên miền .vn

Bạn vui lòng đọc bài trong link dưới đây để được hướng dẫn tổ chức, cá nhân cập nhật đổi chủ thể tên miền .vn: https://www.bkns.vn/huong-dan-to-chuc-ca-nhan-cap-nhat-doi-chu-the-ten-mien-vn.html