Có mất phí khi đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền .VN không?

Theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015  và được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Điều 8 có quy định: Các tên miền “.vn” được bảo vệ bao gồm các tên miền liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia. Các tổ chức Đảng; các tổ chức chính trị – xã hội quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 13 có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ các tên miền có liên quan được quy định tại khoản 1 Điều này với Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam).

Khi cơ quan, tổ chức đã đăng ký giữ chỗ, bảo vệ tên miền có nhu cầu sử dụng chính thức cần thực hiện thủ tục đăng ký tên miền theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (đăng ký tại một trong các Nhà đăng ký tên miền “.vn”, thông tin liên lạc có tại địa chỉ http://www.nhadangky.vn ). Khi đó cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng tên miền phải nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức thu phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền được quy định tại  Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/206 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Đối tượng, tên miền .VN nào thuộc diện được ưu tiên đăng ký, bảo vệ?
  • Giữ chỗ các tên miền chưa được đăng ký, thuộc đối tượng tên miền được giữ chỗ.
  • Theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015  và được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, Điều 8 có quy định: Các tên miền “.vn” được bảo vệ bao gồm các tên miền liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia:
  • Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;
  • Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;
  • Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam…);
  • Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;
  • Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Các tổ chức Đảng; các tổ chức chính trị – xã hội quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; các cơ quan nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 13 có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ các tên miền có liên quan được quy định tại khoản 1 Điều này với Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam).

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

Quy trình đăng ký bảo vệ tên miền

Bạn vui lòng đọc bài viết ở link dưới đây để biết cụ thể hơn thông tin:
https://www.bkns.vn/quy-trinh-dang-ky-bao-ve-ten-mien-2.html

Quy trình đăng ký giữ chỗ tên miền

Bạn vui lòng đọc bài viết ở link dưới đây để biết cụ thể hơn thông tin:
https://www.bkns.vn/quy-trinh-dang-ky-giu-cho-ten-mien-3.html