Có thể hoàn trả tên miền khi tên miền đang hết hạn?

Bạn có thể nộp đơn hoàn trả tên miền khi tên miền hết hạn, nhưng không quá 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn.

Bạn không thể hoàn trả tên miền trong các trường hợp sau:

– Đang trong quá trình xử lý vi phạm, chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đang trong quá trình xử lý tranh chấp.

– Đang trong quá trình xử lý chuyển đổi NĐK.

– Đang trong quá trình xử lý thu hồi.

Sau khi hoàn trả tên miền của mình, tôi muốn đăng ký lại tên miền đó với tên chủ thể khác thì BKNS có thể đảm bảo chắc chắn tôi đăng ký lại tên miền đó được không?

Sau khi bạn hoàn trả tên miền, BKNS sẽ làm việc VNNIC sẽ đưa các tên miền bị thu hồi về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng. Theo nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” là bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước nên khi có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đăng ký trước bạn thì bạn sẽ không đăng ký được tên miền này nữa.

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ (08.6.2016)

Ngày 08/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ.

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN  gồm 4 chương với 16 điều, trong đó quy định cụ thể về tổ chức, cá nhân đăng ký và sử dụng tên miền “.vn”, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng tên miền “.vn”; Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý tên miền; Nhà đăng ký tên miền “.vn”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2016.

Quy trình hoàn trả tên miền

Bạn tham khảo bài viết ở link sau để nắm rõ hơn thông tin: https://www.bkns.vn/quy-trinh-hoan-tra-ten-mien.html