Quy trình thu hồi tên miền do quá hạn duy trì

1. Nguyên tắc chung

Sau 25 (hai mươi lăm) ngày, kể từ ngày tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ thời điểm tên miền hết thời gian gia hạn sử dụng, BKNS và các Nhà đăng ký phối hợp thực hiện tiến trình xử lý thu hồi, giải phóng tên miền ra trạng thái tự do như sau:

  • Các Nhà đăng ký xác nhận danh sách tên miền hết hạn xử lý thu hồi hàng ngày và chậm nhất trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày tên miền hết thời hạn được gia hạn duy trì.
  • BKNS xét duyệt tên miền xử lý thu hồi trên cơ sở danh sách tên miền đã được xác nhận từ Nhà đăng ký. Sau khi được BKNS duyệt, tên miền quá hạn duy trì được xử lý thu hồi, giải phóng ra trạng thái tự do theo nguyên tắc ngẫu nhiên để chủ thể khác có nhu cầu đăng ký sử dụng. Thời điểm giải phóng tên miền ra trạng thái tự do không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hết thời hạn được gia hạn duy trì.
  • Sau khi xem xét nếu thấy tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn” tại Điều 6, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT và được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, b khoản 6 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT, tên miền được đưa về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Không áp dụng với tên miền thuộc diện được bảo vệ được quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

2. Các bước thực hiện

STT Các bước thực hiện Trách nhiệm  Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1  Xử lý yêu cầu BKNS Tên miền quá hạn đóng phí 25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng nhưng chủ thể đăng ký tên miền không nộp phí duy trì tên miền theo quy định. Tên miền chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi.

Nhà đăng ký xác nhận danh sách tên miền hết hạn xử lý thu hồi hàng ngày kể từ ngày tên miền hết thời hạn được gia hạn duy trì. Nhà đăng ký thực hiện việc xác nhận qua công cụ Registrar panel dành cho Nhà đăng ký.

2 Quyết định thu hồi tên miền VNNIC Hàng ngày BKNS ký xác nhận “Danh sách các tên miền bị thu hồi” do các NĐK đã xác nhận.
3 Thông báo thu hồi BKNS Sau khi nhận được quyết định thu hồi tên miền của BKNS , NĐK thông báo cho chủ thể tên miền trong vòng 5 (năm) ngày làm việc.
4 Thu hồi tên miền VNNIC Sau khi xem xét nếu thấy các tên miền bị thu hồi không thuộc các trường hợp vi phạm quy định đăng ký tên miền “.vn”, BKNS đưa các tên miền bị thu hồi về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng. Thời điểm giải phóng tên miền ra trạng thái tự do không quá 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn được gia hạn duy trì.