Quy trình thay đổi thông tin tên miền

1. Nguyên tắc thực hiện

–   NĐK chỉ tiếp nhận yêu cầu khi chính chủ thể tên miền có đề nghị thay đổi thông tin.

–   NĐK có trách nhiệm xác thực hồ sơ thay đổi thông tin tên miền trước khi thực hiện yêu cầu cập nhật thông tin.

–   Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ thay đổi thông tin tên miền hợp lệ, NĐK tên miền “.vn” thông báo tới chủ thể kết quả xử lý hồ sơ. Trường hợp từ chối nên rõ lý do.

2. Quy trình thực hiện

STT

Các bước thực hiện

Trách nhiệm  Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Hoàn thiện hồ sơ thay đổi thông tin tên miền Chủ thể – Chủ thể hoàn thiện hồ sơ thay đổi thông tin tên miền bao gồm:

(1) Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền theo mẫu quy định của NĐK quản lý tên miền, nhưng phải đảm bảo đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 4 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT (hoặc biểu mẫu BM-QLTN-32-01).

(2) Chủ thể nêu rõ thông tin cần thay đổi, lý do thay đổi thông tin và các cam kết chịu tránh nhiệm về các thông tin cung cấp.

(3) Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên nếu chủ thể là cá nhân; con dấu chữ ký của người đại diện đơn vị nếu chủ thể là tổ chức.

2 Gửi hồ sơ về NĐK Chủ thể Chủ thể gửi hồ sơ về NĐK quản lý tên miền của mình để được hỗ trợ

Thông tin về các NĐK tên miền “.vn” tại địa chỉ BKNS

3 vNhà đăng ký xử lý hồ sơ NĐK NĐK thực hiện thực hiện kiểm tra, xác thực hồ sơ thay đổi thông tin của chủ thể, nếu

– Hồ sơ thiếu thông tin, NĐK sẽ liên hệ lại với chủ thể để yêu cầu bổ sung

– Hồ sơ không hợp lệ, NĐK từ chối yêu cầu và nêu rõ lý do

– Nếu hồ sơ hợp lệ thực hiện bước tiếp bước 5.

4 NĐK thực hiện tác nghiệp cập nhật thông tin NĐK NĐK thực hiện cập nhật thông tin cần thay đổi theo đề nghị của chủ thể trên hệ thống quản lý của mình.
5 Thông báo kết quả cho chủ thể tên miền NĐK Trong thời hạn  03 (ba) ngày làm việc NĐK thông báo kết quả xử lý cho chủ thể tên miền.