Quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” được cấp không thông qua đấu giá

1. Nguyên tắc thực hiện

– Tên miền được phép chuyển nhượng quyền sử dụng khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các trường hợp sau:

 + Tên miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.

 +Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng.

– Hồ sơ chuyển nhượng và hồ sơ đăng ký lại tên miền gồm:

 + Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

 + Hồ sơ đăng ký mới tên miền của bên nhận chuyển nhượng;

 + Các giấy tờ thể hiện các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thành việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo hướng dẫn của Bộ Tài chinh;

– Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký, sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và sửa đổi, bổ sung tại điểm a, b, c khoản 5 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.

– Chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được thực hiện tại Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng;

– Các bên tham gia chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Các bước thực hiện

STT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Xem xét điều kiện trước khi thực hiện chuyển nhượng QSD tên miền Các bên tham gia chuyển nhượng – Tên miền được phép chuyển nhượng quyền sử dụng khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các trường hợp sau:

  • Tên miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT.
  • Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng

– Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký tên miền chuyển nhượng theo quy định.

2 Hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng – Các bên tham gia chuyển nhượng; Hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet có xác nhận của các bên tham gia chuyển nhượng theo BM- QT35

3 Nộp hồ sơ chuyển nhượng – Các bên tham gia chuyển nhượng;

– NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng

Hồ sơ chuyển nhượng theo biểu mẫu có xác nhận của các bên tham gia chuyển nhượng được nộp tại NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng theo các phương thức sau:

– Nộp trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký: cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng cần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) để Nhà đăng ký đối chiếu với các thông tin trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

– Gửi hồ sơ đến Nhà đăng ký qua đường bưu chính: cá nhân là các bên tham gia chuyển nhượng phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài) để Nhà đăng ký đối chiếu với các thông tin trong hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.

4 Xem xét và kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng và thông báo kết quả NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng 1. Tiêu chí kiểm tra:

– Tên miền đảm bảo nằm trong điều kiện được chuyển nhượng;

– Bên nhận chuyển nhượng thuộc đối tượng được đăng ký tên miền chuyển nhượng;

– Kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ chuyển nhượng (có xác nhận của các bên tham gia chuyển nhượng)

2. Hình thức thông báo kết quả: Thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia chuyển nhượng:

– Trường hợp đồng ý: theo Biểu mẫu BM- QT35-03;

– Trường hợp không đồng ý: theo Biểu mẫu BM- QT35-04.

3. Thời hạn thông báo kết quả:

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

BM- QT35-03

 

BM- QT35-04

5 Nộp thuế chuyển nhượng Các bên tham gia chuyển nhượng Sau khi nhận được văn bản chấp nhận hồ sơ chuyển nhượng, bên chuyển nhượng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính
6 Đăng ký lại tên miền chuyển nhượng Các bên tham gia chuyển nhượng Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn thiện thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng:

– Thực hiện tại Nhà đăng ký quản lý tên miền chuyển nhượng;

– Hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại tên miền:

  • Bản khai đăng ký tên miền của bên nhận chuyển nhượng (theo mẫu của NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng);
  • Giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng.

– Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký, phí sử dụng tên miền Internet tại Nhà đăng ký theo quy định.

7 Thực hiện đăng ký lại tên miền cho bên nhận chuyển nhượng NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng NĐK phối hợp với VNNIC thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật để chuyển quyền sử dụng tên miền từ bên chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng.
8 Kiểm tra kết quả Bên nhận chuyển nhượng Bên nhận chuyển nhượng kiểm tra kết quả chuyển nhượng trên trang Whois – Tra cứu thông tin tên miền “.vn” để biết thông tin.
9 Trường hợp rút hồ sơ chuyển nhượng Các bên tham gia chuyển nhượng Trường hợp các bên tham gia chuyển nhượng muốn hủy hồ sơ chuyển nhượng thì phải có văn bản gửi tới NĐK quản lý tên miền chuyển nhượng theo biểu mẫu BM-QT35-05 QT35-05