Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký

1. Nguyên tắc thực hiện

Nguyên tắc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” (tham khảo tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 24/201/TT-BTTTT và được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT quy định:

a. Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo yêu cầu của Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền và khi có sự thống nhất của Nhà đăng ký đang quản lý tên miền và Nhà đăng ký mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến. Khi có yêu cầu của chủ thể, Nhà đăng ký đang quản lý tên miền phải thực hiện các thủ tục để chuyển đổi nhà đăng ký và không được gây cản trở khi chủ thể đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong thỏa thuận về đăng ký, duy trì tên miền “.vn” với Nhà đăng ký. Trường hợp từ chối thực hiện yêu cầu chuyển đổi nhà đăng ký tên miền của chủ thể, Nhà đăng ký đang quản lý tên miền phải có văn bản nêu rõ lý do từ chối, gửi trả lời cho chủ thể.

b. Tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký trong các trường hợp sau:

  • Trong vòng 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày tên miền được đăng ký mới;
  • Trong vòng 30 (ba mươi) ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng;
  • Tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm;
  • Tên miền đang bị tạm ngừng;
  • Tên miền đang có tranh chấp.

2. Các bước thực hiện

STT Các bước thực hiện  Trách nhiệm  Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu
1 Xác nhận đồng thuận tại NĐK mới Chủ thể

Lựa chọn và liên hệ với NĐK muốn chuyển đến (NĐK mới) để hoàn thiện các hồ sơ có thể có theo quy định của Nhà đăng ký.

2 Xác nhận đồng thuận tại NĐK cũ Chủ thể

Liên hệ với NĐK đang quản lý tên miền để hoàn thiện các thủ tục đồng thuận cho phép tên miền chuyển đi.

Nhà đăng ký cũ Unlock và cung cấp mã xác thực  của tên miền.

Trường hợp Transfer tên miền từ BKNS đi NCC khác. Quý khách hoàn thiện bản khai chuyển đổi nhà đăng ký, gửi bản gốc về văn phòng BKNS để chúng tôi xét duyệt yêu cầu.

3 Hoàn thiện thủ tục chuyển đổi Chủ thể

Cung cấp mã xác thực cho NĐK mới.

4 Thực hiện chuyển đổi NĐK  NĐK

Nhà đăng ký mới thực hiện gửi yêu cầu chuyển đổi tên miền đến Nhà đăng ký cũ

Lưu ý: Việc chuyển đổi sẽ thành công trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc sau khi Nhà đăng ký mới gửi yêu cầu.

5 Kiểm tra kết quả Chủ thể

Chủ thể có thể kiểm tra thông tin Nhà đăng ký quản lý tên miền qua WHOIS.